Fritidsgårdarnas roll på 2020-talet

 

Vilken är fritidsgårdarnas roll i kommunen, särskilt vad gäller den sociala hållbarheten och delarna som rör barn och ungas uppväxtvillkor? Det är den övergripande frågeställningen i denna studie, som omfattar intervjuer med totalt 91 personer från sex olika kommuner i Sverige. Drygt hälften av de intervjuade är fritidsgårdsbesökare och den andra hälften är fritidsledare, andra anställda på kommunerna som har en koppling till ungdomar, poliser och politiker. De som intervjuats har delat med sig av sina erfarenheter och bilder av fritidsgårdarna, hur de ser på dess roll i kommunen och vilka möjligheter till utveckling de ser. Som en del av välfärden som genomgått en tydlig utveckling under de senaste årtiondena har det funnits ett behov av att ge en helhetsbild av hur besökare och ansvariga på olika nivåer ser på detta. Rapporten redogör för de intervjuades bild och gör utifrån empirin en samhällsvetenskaplig analys av denna bild och vad den kan betyda för den sociala hållbarheten över tid. I analysen ges också konkreta förslag på möjliga steg att ta för kommuner som vill utveckla den öppna ungdomsverksamheten och fritidsgårdarna i framtiden.

 

Ladda hem rapporten